Home | AboutUs | Search | FAQs | Login Prince of Songkla University    
Skip Navigation Links
 
เข้าสู่ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
 
 
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน
รายชื่อผู้ประสานงาน PSU Passport
 
แนะนำให้ใช้งานด้วย Internet Explorer
  

 
 เนื่องจากมีการปิดใช้งานระบบชั่วคราวในวันที่ 25/08/2558
ขณะนี้ระบบสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว จึงเรียนให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่
วันที่ 24/08/2558 เวลา 18.00 - 25/08/2558 เวลา 18.00
หากไม่มีข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวให้ท่านบันทึกใหม่อีกครั้งค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
   
 
Visited : 0628242 | LoggedOn : 0265616 | Online : 0000003 
CopyRight © 2006. Computer Center,Prince of Songkla University. All rights reserved